Speltherapie & Coaching Lansingerland, gevestigd aan Berkelse Poort 95 Unit 6, 2651 JX te Berkel en Rodenrijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.speltherapie-coaching-lansingerland.nl

email: [email protected]

Praktijkadres: Berkelse Poort 95 Unit 6, 2651 JX Berkel en Rodenrijs

Telefoonnummer: 0611273614

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Speltherapie & Coaching Lansingerland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Speltherapie & Coaching Lansingerland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid
 • Gegevens personen jonger dan 16 jaar

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Speltherapie & Coaching Lansingerland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over (wijzigingen van) diensten, trainingen en workshops.
 • Een dossier of verslag te kunnen vormen over de cliënt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Speltherapie & Coaching Lansingerland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Kindercoachpraktijk Lansingerland gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

 • Gmail, email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en e-mailadressen zijn opgeslagen in Gmail.
 • Exact Online, administratie systeem, met als doel facturatie te verwerken. Cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen. Factuurgegevens zijn opgeslagen in Exact Online.
 • WordPress, website, beheer website en berichtenverkeer naar [email protected] vanaf de website.

Bewaartermijn

Speltherapie & Coaching Lansingerland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geslacht minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geboortedatum minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geboorteplaats minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Adresgegevens minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Telefoonnummer minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • E-mailadres minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Dossieropbouw minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • WordPress website minimaal 5 en maximaal 15 jaar

De reden van deze bewaartermijn is dat dossiers opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 5 tot 15 jaar.

Verkoopgegevens

Speltherapie & Coaching Lansingerland deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Speltherapie & Coaching Lansingerland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Speltherapie & Coaching Lansingerland persoonsgegevens alleen aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 • Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing
 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Verkaart administraties, doel: verwerking facturatie en boekhouding

Cookies

Speltherapie & Coaching Lansingerland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speltherapie & Coaching Lansingerland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Speltherapie & Coaching Lansingerland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Speltherapie & Coaching Lansingerland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: [email protected].


Speltherapie & Coaching Lansingerland

Berkelse Poort 95, Unit 6

2651 JX Berkel en Rodenrijs

06 11273614

[email protected]